Umre Turu ( 15 Gün )

15 GÜNLÜK UMRE TUR PROGRAMI

1.GÜN
* Hareket tarihi İstanbul Yeşilköy Hava Limanında buluşma veişlemlerin yapılması
* İşlemlerden sonra Medine’ye uçuş
* Medine’ye iniş ve karşılama
* Medine’deki otele transfer

2.GÜN
* Sabah namazından sonra Mescidi Nebevide Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret
* İkindi namazından sonra Cennet-ül Baki ziyarete
* Gün bitimine kadar ziyaret

3.GÜN
* Sabah namazından sonra gezi ve ziyaretlerin yapılması
* Gün bitimine kadar serbest zaman

4.GÜN
* Medine Mekke ara geçişi için hazırlık
* Transfer ve işlemlerin yapılması
* Mekke’ye geçiş
* Mekke’de karşılama
* Umre ibadetinin yapılması

5.GÜN
* Gün bitimine kadar serbest zaman

6.GÜN
* Gün bitimine kadar serbest zaman

7.GÜN
* Sabah namazından sonra gezi ve ziyaretlerin yapılması
* Gün bitimine kadar serbest zaman

8.GÜN
* Gün bitimine kadar serbest zaman

9.GÜN
* Yatsı namazından sonra sohbet

10.GÜN
* Gün bitimine kadar serbest zaman

11.GÜN
* İsteyene tekrar umre yaptırılmak üzere sabah namazından sonra otelde buluşma
* Umre mescidine hareket
* Haremi Şerife dönüş ve umrenin yaptırılması

12.GÜN
* Gün bitimine kadar serbest zaman

13.GÜN
* Yatsı namazından sonra değerlendirme ve sohbet

14.GÜN
* Gün bitimine kadar serbest zaman

15.GÜN
* Otelden ayrılış ve Cidde’ye transfer
* Hava limanında işlemlerin yapılması ve umrecilerin uğurlanması

UMRE TURUNA DAHİL OLAN HİZMETLER
• Umre Gidiş Dönüş Uçak Bileti
• Umre Vizesi
• Konaklama
• Transferler
• Umre Rehberlik Hizmetleri

FİRMAMINIZIN UMRE HEDİYELERİ
• 10. Litre Zemzem
• Valiz ve El Çantası
• Umre Kitapçğı
• Umre Terlik Çantası

UMRE İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
• 1 Yıl Uzatılmış Pasaport
• 4 Adet Fotoğraf (Arka fon Beyaz Olacak
• Kimlik Fotokopisi (T.C Kimlik Numaralı)
• Evliler için Nüfüs Kayıt Örneği
• Menenjit Aşısı Belgesi

UMRE
Umre, ziyaret manasına gelen “i’timar” kelimesinden türemiştir. Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihram giyerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmak”olarak tarif edilir.
Alimler umre’nin meşru olduğuna icma etmişlerdir.
İbn Abbas’dan rivayet olunduğuna göre; Efendimiz aleyhisselam “Ramazan’da umre yapmanın sevabı, nafile hacc sevabına denktir.” buyurmuştur. (Ahmed ve İbn Mace)
Ebu Hanife (r.a.)’den rivayet olunduğuna göre, Nebi aleyhisselam şöyle buyurmuştu: “Yapılan bir umre diğer bir umreye kadar aradaki günahlara kefarettir. Hacc-ı mebrur’un mükafatı cennetten başkası değildir.Buhari, Müslim ve Ahmed ‘Hac dan sonar Umre yapın’hadisi de umre nin meşruluğuna delildir. Umre hacca nisbetle daha kolaydır.Umre ibadeti iki üç saat içinde bitirilebilir.Hacda ise günler süren bir ibadet yoğunluğu yaşanır. Daha meşakkatlidir.

UMRE’NİN ANLAMI
Istılahta ise; belirli zaman içinde, imkânı olan müminlerin haremi şerifte (ka’be, Arafat, müzdelife, mina vs.) şart ve usulüne uygun olarak yerine getirilen ibadetin adıdır. Umre, kefen misali bembeyaz giysiler içinde mahşeri hatırlatan, ırkları, renkleri ne olursa olsun, nereden ve nasıl gelirlerse gelsinler, zengin veya fakir, acem veya Arap, bütün sınıfları yok eden, Müslümanları bir arada kardeş yapan olayın adıdır. Umre ve Hac, kelimenin tam anlamıyla İslam’ın kendisidir. Umre ve Hac, Kur’andır, insanlara imamdır. Öyle görülüyor ki Allah, bir insana anlatacağı şeylerin hepsini birden Umre ve Hac’de toplamıştır. Umre ve Hac, genel olarak insanın Allah’a doğru seferidir. Umre ve Hac, beşeriyetin yaratılış ve bitiş felsefesinin sembolik bir göstergesidir. Umre ve Hac, İslam’ın insanlar arsında oluşturmak istediği toplum modelidir. Umre ve Hac, ucu kaçmış ip yumağı gibi, kişinin de kendi ipini bulmasının adıdır. Umre ve Hac, ezelde verilen sözlerin (الست بربكم ؟ قالوا : بلى ) yenilendiği hadisenin adıdır. Umre ve Hac, Müslümanların üniversitesidir. Umre ve Hac, insan hayatını hacdan önce ve Umre ve hacdan sonra diye ayıracak kadar önemli bir olayın adıdır. Umre ve Hac, manası umman, kapsamı uçsuz, sonsuz bir olayın adıdır.

UMRE’NİN HÜKMÜ
Umrenin farz oluşu hususunda alimler, ihtilafa düşmüşlerdir. İmam Şafii ve İmam Ahmed’e göre umre, hac gibi ömürde bir sefer farzdır. Buna delil olarak da, Kur’an’da “Haccı ve Umreyi Allah için tamamlayın.” Emir şeklinde gelmiş olmasıdır demişlerdir. İmam-ı Şafi (r.a.) indinde ise farzdır. Zira onun için Resûl-i Ekrem (sav)’in: “Umre bir farizadır. Tıpkı hacc farizası gibi” Hadis-i Şerifi vardır. Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in: “Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan günahların keffaretidir. Hacc-ı Mebrur’un ise cennetten başka karşılığı yoktur” buyurduğu bilinmektedir.
İmam Ebu Hanife ve İmam Malik’e göre ise, umre yapmak sünnettir. Bu görüş tercihe şayandır. Ancak Hanefi fûkahası; mali kudreti ve sıhhati müsait olan mü’minlere umre vacip noktasında ihtilâf etmişlerdir. Bu ihtilafın sebebi rivayet edilen çeşitli umre hadislerine dayanmaktadır. İbn-i Abidin “umrenin vacip olduğunu tashıh ederken, Bazıları umre mutlak olarak “Sünnet müekkettir” adını vermişlerdi. Ekseri ulamaya göre anlaşılan sünnet-i müekket olduğudur. İmam-ı Muhammed (r.a.) göre umrenin sünnet olduğunu nassan ifade etmiştir. Bu da sünnet olduğunu icabeder; biz de buna kail olduk” demiştir” hükmünü beyan etmektedir. Ekseri ulama Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in: “Hacc bir farizadır. Umre ise bir tetavvûdur” Hadis-i Şerifini esas alırlar.

Sahabe-i Kiram “Umre” için “Küçük hacc” demiştir. İbn-i Abbas’tan rivayet edilen şu hadisle istidlâl etmiştir: “Ramazanda bir umre yapmak, bir hacca bedeldir” Müslim’in bir tarıkinde: “Bir hacc iktiza eder veya benimle bir hacc yapmış gibidir” denilmiştir. Bir hadis-i şerifte: “Haccı ve umreyi peşi peşine yapınız. Bu ikisi körüğün; demir altın ve gümüşün pasını yok ettiği gibi fakirliği ve günahları yok eder.” Hadisi şerifte öncelikle haccın ifa edilmesini ve ondan hemen sonra yani peşi peşine umrenin yapılması emredilmiştir.

TEKRAR UMRE YAPMAK
Hacca veya umreye gidenler birden fazla umre yapabilirler. Ancak bazıları gece gündüz demeden onlarca defa umre yapmaktadırlar, bu konuda biraz aşırı gitmektedirler. Halbuki daha çok tavaf edilmesi tavsiye edilmiştir, Mescid’i-Harama her girişte imkan varsa namaz vakitlerinin dışında tavaf yapılması sünnettir. Ancak Hacca gelenlerin mutlaka umre yapması gerekir. Abdullah ibni ömer senede iki defa olmak üzere yıllarca umre yapmıştır. Hz. Aişe (R.A.) senede üç kere umre yapmıştır. İmamı malik ise senede birdefadan fazla umre yapmayı mekruh addettmiştir.Peygamberimizde Medineye hicretinden sonra sahabelerininde katıldığı dört umre yapmışlardır. Birincisi Hudeybiye umresi. İkincisi Hudeybiyeden bir sonraki sene yapmaya karar verdikleri kaza umresi. Üçüncüsü ise Taif dönüşü Ciranede yaptığı umre.Dördüncüsüde Veda Haccında yaptığı umre dir. Hz. Aişe validemiz “Ya Rasulullah, siz hacc ve umre yapmaya gidiyorsunuz. Ben ise hacc yapıyorum.” Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.) Abdurrahman bin Ebibekir’e Aişe’yi, Tenim’e çıkarmasını emretti. Böylece Aişe (r.a.) Zilhicce ayında hacdan sonra umreye niyetlendi.
Daha önce geçtiği gibi, umrenin en faziletli vakti Ramazan’dır…

UMRE’NİN VAKTİ
İmkanı müsait olanların bir yıl içinde istedikleri kadar umre yapmalarında hiçbir mahsur yoktur.Hac aylarında ise Hac’dan evvel umre yapmaları caiz ve müstehaptır. Ancak Arefe günü ve üç teşrik günlerinde ise mek mekruhtur. Umrenin fazıletli vakti ise Ramazan-ı şerif ayıdır.

UMRE’NİN MİKATI
Umre mikatı içerde ve dışarda Hac mikatıyla aynıdır.Dışı Hac mikatları içi ise hil bölgesidir. Yolu bu mikatlardan geçen kimsenin buradan ihrama girmesi vacibtir. Umre ya da hac niyetiyle ihrama girmek isteyen ve fakat ihramsız mikatı aşan kimseye gelince; böyle bir kimse geri döner ve mikattan ihrama girer. Geri dönmeyecek olursa kurban olmaya elverişli bir ceza kurbanı keser. Çünkü İbn Abbas radiyallahu anhuma şöyle demiştir: “Her kim nusükünden (hac ya da umre ibadetinden) bir şey unutur ya da terkederse o bir kurban kessin.” demiştir. Mekke’ye hac ve umre yapmak kastı olmadan ticaret yahutta kendisi adına ya da bir başkası için herhangi bir işi yerine getirmek yahut akraba ya da başkalarını ziyaret etmek ve buna benzer maksatlarla Mekke’ye giden kimse ise hac ya da umre yapmak maksadı olmadıkça ihrama girmekle mükellef değildir. Yine Peygamber Salallahu aleyhi vesellem’in Mekke’nin fethi sırasında Mekke’ye ihramsız olarak girmesi buna delil teşkil eder. O ihramlı girmeyip, başında miğfer bulunuyordu. Zira o sırada ne haccetmeyi, ne de umre yapmayı dilemişti. O Mekke’yi fethetmek ve orada şirk namına bulunan ne varsa ortadan kaldırmak istemişti.

UMRE’DE ADETLİ KADINLAR
Adet gören kadınlar ihram namazı kılmaksızın yalnızca niyet edip telbiye duasını okuyarak ihramlanırlar. Yasaklarından sakınarak ihramlı olarak beklerler. Umre’nin açıklanan tavaf, Say ve saç kısaltma gibi vazifelerini temizlenip boy abdesti (gusül) aldıklarında yaparlar Kadınlar üzerlerine giydikleri süs olma niteliği taşımayan sade ve mümkünse renksiz elbise ve ayakkabılarla ihrama girerler. Adet hali görenler ihram namazını kılmaksızın yalnızca niyet edip Telbiye duasını okuyarak ihramlanırlar. Ancak adetli de olsalar temizlik için yıkanmaları öğütlenir.

UMRE’NİN RUKNÜ
Umre’nin bir rüknü vardır, o da kabeyi tavaf etmektir.

UMRE’NİN VACİPLERİ
Umre’nin Safa ile Merve arasında sa’y etmek ve tıraş olmak üzere üç vacibi vardır.

UMRE’NİN ŞARTLARI
Vakit dışında, haccın şartlarının tamamı umrenin de şartlarıdır.

UMRE’NİN SÜNNETLERİ
Say’ı tamamlayıp, traş oluncaya kadar haccın sünnetleri ve edebleri, umre için de aynen geçerlidir.
Haccın ihram, tavaf, sa’y ve tıraş gibi ibadetlerinde, rükün, şart, vacip ve sünnet olan hükümler, umrenin menasikinde de söz konusudur.

UMRE’NİN YAPILIŞI
Umre yapmak isteyenler, gerekli hazırlıkları yaptıktan ve iki rek’at ihram namazı kıldıktan sonra, “Allah’ım! Senin rızan için umre yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle” diye niyet edip, “telbiye” söyleyerek umre için ihrama girerler. Erkeklede “izar” ve “rida” denilen iki parça örtüye bürünürler.

İZAR
Bele bağlanan ve belden aşağısını örten parçaya denir.

RİDA
Omuza alınan ve üstü örten parçaya denir. Bu iki örtünün beyaz, yeni ve temiz olması müstehaptır. Ayrıca azaları belli etmeyecek şekilde kalınca olmalıdır. Ayaklarına terlik giyerler.

KADINLAR
Elbiselerini çıkartmazlar. Onlar için daima tesettüre en uygun olan, daha münasip olandır. Ancak, hanımlar yüzlerini, arada boşluk kalmayacak şekilde, yüzlerine değen bir şeyle örtmezler. Ayakkabı, çorap giyerler, eldiven giyebilirler. Mikat sınırları dışında kalanlar umre için ihrama, Mikat sınırlarında veya daha önce girerler. Harem Bölgesinde bulunanlar, Harem bölgesinin dışına çıkarak ihrama girerler. Harem Bölgesi ile Mikat sınırları arasında (Hıl Bölgesinde) olanlar ise bulundukları yerden ihrama girerler (Enyakın mescidi aişe). Umrede tavafı kudüm, Arafat ve Müzdelife vakfeleri, Şeytan taşlama ve Veda tavafı gibi görevler yoktur. Haccın ihram, tavaf, sa’y ve tıraş gibi menasikinde, rükün, şart, vacip ve sünnet olan hükümler, umrenin menasikinde de söz konusudur. Umre için Bu şekilde ihrama girdikten sonra Kâbe’yi usulüne göre tavaf eder. Safa ile Merve arasında sa’y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkarlar. Böylece umre tamamlanmış olur.

HURAFELER
Umre ve Hacca gidip gelince, teraziyi ve metreyi eline almayacağını söylemek. Umreci ve Hacıların ardından su dökmek. Tavafta dünyalık şeyler konuşmak. Sünnet olmadığı halde, bazı yerlerin ziyaretine özellikle önem vermek. İhram adabına riayet etmemek, avret yerlerini örtmeye özen göstermemek. Ka’be’nin örtüsünden kumaş kesip ondan şifa ummak.
Mescid-i Nebevi’ye girerken ellerini göğsünde bağlayarak girmek. Mescid-i Nebevi’deki Mihraba el sürmek. Rasulullah’ın (s.a.v.) kabrine mektup yazıp atmak. Teberrük için Mekke ve Medine’nin taşı veya toprağından almak. Mescid-i Nebevi’de -özellikle arap- kadınların yaptığı gibi ağzından “Zeğarid” denen garip uğultular ve sesler çıkarmak. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’inin herhangi bir yerini kendisinin namaz kılacağı yer olarak tahsis etmek. Müslümanların gıybetini yapmak, ırklar arasında üstünlük taslamak. Diğer Müslümanları hakir ve hor görmek. Harem’deki mermerlere sürülen kokuları alıp üzerine sürmek. Ka’be’yi Hatim’in içinden tavaf etmek. Böyle yapanın tavafı batıl olur. Arafat hududu dışında vakfe yapmak. Böyleleri eğer unutarak Müzdelife’ye gitmiş ve geri dönüp vakfe yapmamışlarsa hacları fasid olur. Mescid-i Nebevi’de her ırkın kendisine bir yeri tahsis etmesi. Halkalar halinde Arafat’ta oturup, hareketli bir şekilde zikir etmek ve burada def çalmak. Mescid-i Nebevi’nin ek kısımlarında namaz kılmaktan kaçınmak. Halbuki Mescidin tüm ekleri mescid sayılır. Mescid-i Nebevi’de insanların omuzlarına ellerine basa basa ön saflara geçmeye çalışmak. Namaz kılanların önlerinden geçmek.

NOT:
1 – 18-45 yaş arası bayanların mahremi olmakla beraber, evli ise eşinden, bekâr ise babasından umre ye gidebileceğine dair noterden muvafakat name, onu umre ye götürecek kişiden ise ( amca, dayı, dede, ağabey, kardeş gibi) noterden taahhütname, kayın pederiyle umre ye gidecek bayanlarında nüfus kayıt örneği vermek zorundadırlar.

2- 08 yaş altı çocuklar anne ve babaları beraber olmadan umre programına katılamazlar. Annesinin pasaportuna kayıtlı vize alınacak çocuğun (02-12 yaş arası) önce emniyette fotoğrafının üzerine soğuk mühür vurulması gerekir. Yanlarında 1. Derece yakını olmakla birlikte 08-18 yaş arası yalnız çocukların umreye gitmeden önce anne ve babasının bizzat konsolosluğa giderek umre için muvafakat vermesi gerekir.

3 – 15 TL Umre çıkış harcı ücrete dâhil değildir. 06 Yaş altı çocuklardan umre için çıkış harcı alınmamaktadır.

4 – 0-2 yaş arası çocuklardan 150 € , 02– 12 yaş arası çocuklardan 500 € + yatak ( istenmesi durumunda / seçilen otele ve yaşa göre belirlenir ) ücreti alınır.

5 – Umre Turu için gerekli evrakların uçuştan 20 gün öce Umre firmamıza ulaşmış olması gerekir.

6- Umre için Uçuş saatleri Umre turu tarihinden yaklaşık 3 gün önce umrecilerimize bildirilir.

7- Yemekler 3-4-5 yıldızlı otellerde açık büfe (sabah-akşam), ekonomik otellerde ise tabldot (sabah-akşam).

8- THY veya Suudi hava yollarıyla uçulacak, uçağın dolması durumunda direk, değilse bağlantılı uçulacak. Bagaj hakkı firmamızın hediye edeceği 10 litre zemzem hariç kişi başı 30 kg. dır.

9-Umre ye gidecek umrecilerimiz Kayıt esnasında ücretin tamamını veya %50 sini, kalan miktarını ise en geç uçuştan bir hafta önce ödenir.

10-Umreye hareket Uçuş tarihine 15 günden az kalan süre içerisinde yapılan UMRE iptallerde 300 € kesinti umre adayına tahakkuk ettirilir.

11- Umre için gerekli Menenjit aşı kartı sağlık ocakları tarafından ücretsiz olarak yapılarak umre adaylarına verilmektedir..

12- 01-01-2009 yılından önce alınan pasaportları Suudi konsolosluğu kabul etmemektedir. Emniyetten yeniden çıkarılması gerekir.

13- Firmamız içeriği aynı kalmak suretiyle umre programı değiştirme hakkına sahiptir. Yetkili makamların izin Vermediği durumlarda umre programın iptalinden firmamız sorumlu değildir. Yolcularımızın umre programına uymalarını önemle rica olunur.

Bir Cevap Yazın